2008 Tē 4 Kài Tâi-gí Bûn-ha̍k Kok-chè Ha̍k-su̍t Gián-thó-hōe
2008 Tē 4 Kài Tâi-gí Bûn-ha̍k Kok-tsè Ha̍k-su̍t Gián-thó-huē
2008第四屆台語文學 國際學術研討會
4th International Conference on Taiwanese Literature