[Han-lo Taiwanese] [English Version] [Hakfa] [Pe̍h-ōe-ji Pán-pún]

2008第四屆台語文學國際學術研討會

2008101819

2008 International Conference on Taiwanese Literature

hai-po

感謝各位支持,研討會報名已經滿囉!報名狀況


 

Theme: Vernacular writing in the Hanji cultural sphere

Co-sponsors:  Department of Taiwanese Literature, National Cheng-kung University

Taiwanese Romanization Association

Ministry of Education, Taiwan

Tainan City Government

Whale Taiwanese Educational Association

Conference site: National Cheng-kung University (Tainan, Taiwan)

Conference website: http://www2.twl.ncku.edu.tw/~uibun/conf/2008taigi

Conference date: October 18-19, 2008

Deadline for abstracts: March 31, 2008 extended to April 15, 2008

Deadline for full papers: Aug 31, 2008

 

Papers with the following topics are prefered:

1. History of Taiwanese literature

2. Theory and criticism on Taiwanese literature

3. Research on literary works in Taiwanese

4. Comparative study of Taiwanese and Asian literatures

5. Relation among language, literature, and nation-building in Asia

6. Any other topics related to conference theme

 


[Han-lo Taiwanese]

Chhui稿代誌

會議主題:台灣kap亞洲漢字文化圈比較    

主題說明:Chit pái會議主要探討越南、韓國、日本、台灣kap中國等國ùi文言文轉換做白話文學發展過程kap in民族母語文學發展現況。Ǹg望透過漢字文化圈比較thang拓展台語文學研究視野koh促進台灣母語文學發展。

指導單位:教育部國語推行委員會、台南市政府

主辦單位:國立成功大學台灣文學系、社團法人台灣羅馬字協會

協辦單位:台灣海翁台語文教育協會

會議地點:國立成功大學光復校區國際會議廳改至國立成功大學圖書館會議廳

會議網站:http://www2.twl.ncku.edu.tw/~uibun/conf/2008taigi

會議日期:20081018日、19日(拜六、禮拜)

摘要截止日期:2008331延長到4月15日

全文截稿日期:2008831

徵稿範圍:

1. 台語文學發展史

2. 台語文學理論論述

3. 台語文學作品研究

4. 台灣kap亞洲各國文學發展比較

5. 語言、文學kap國家建構論述

6. 其他hām台語文學相關研究

 

 


[Pe̍h-ōe-ji Pn-pn]

Chhui-k Tāi-ch

 

Hōe-gī Ch-t: Tâi-oân kap Hàn-jī bûn-hòa-khoan ê pí-kàu

Ch-t soat-bng: Chit pái hōe-gī chú-iàu beh thàm-thó Oa̍t-lâm, Hân-kok, Ji̍t-pún, Tâi-oân kap Tiong-kok téng ùi bûn-giân-bûn choán-oāⁿ chò pe̍h-oē bûn-ha̍k ê hoat-tián kòe-têng kap in bîn-cho̍k bó-gí bûn-ha̍k ê hoat-tián hiān-hóng. Ǹg-bāng thàu-kòe Hàn-jī bûn-hòa-khoan ê pí-kàu thang thok-tián Tâi-gí bûn-ha̍k gián-kiù ê sī-iá koh chhiok-chìn Tâi-oân bó-gí bûn-ha̍k ê hoat-tián.

Chn-chō͘ tan-ūi: Ku-io̍k-pō͘, Ti-lm Chhī-chng-h

Ch-pān tan-ūi: Sng-kong Tāi-ha̍k Ti-on Bn-ha̍k-hē, Ti-on L-m-jī Hia̍p-hōe

Hia̍p-pān tan-ūi: Ti-an Hi-ang Ti-g-bn Ku-io̍k Ha̍k-hōe

Hōe-gī tē-tim: : Sng-kong Tāi-ha̍k

Hōe-gī bāng-chām: http://www2.twl.ncku.edu.tw/~uibun/conf/2008taigi

Hōe-gī ji̍t-k: Kong-gan 2008 n 10 go̍eh 18 ku 19

Tiah-iu cha̍h-ch ji̍t-k: Kong-gan 2008 n 3 go̍eh 31 hō 4 go̍eh 15

Chan-bn chia̍t-k ji̍t-k: Kong-gan 2008 n 8 go̍eh 31 hō

Teng-k hoān-i:

1.       Ti-g bûn-ha̍k hoat-tián-sú

2.      Ti-g bûn-ha̍k ê lí-lūn lūn-sut

3.      Tâi-gí bûn-ha̍k chok-phín ê gián-kiù

4.      Ti-oân kap A-chiu kok-kok bûn-ha̍k hoat-tián ê pí-kàu

5.      Gí-giân, bûn-ha̍k kap kok-ka kiàn-kàu ê lūn-sut

6.      Kî-thaⁿ hām Tâi-gí bûn-ha̍k siong-koan ê gián-kiù

 


 

你若無法正確閱讀本站的白話字,請到此下載Taiwanese Package白話字軟體。檢查看自己的電腦是否有台語字型

 

研討會籌備處聯絡方式

To contact the conference organizer:

E-mail:uibunoffice@gmail.com

Tel: 06-2387539; 06-2757575 ext 52627

Fax: 06-2755190